nguyen tc lam vic ca may vn chuyn thy lc trong nganh thc phm