Załóż konto  |  Zaloguj       Przechowujesz: 0 produktów     Koszyk: 0 produktów 0 PLN
+48 662 903 282  
  B!ZANT   Regulamin

Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne  

§ 1   Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1) Sklep/Operator/Usługodawca – Bizant Piotr Nietupski z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21, NIP: 5422375386, REGON: 200433336, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza Wasilkowa - numer wpisu 47/11 Nr PKD 2007: 47.77.Z, 47.91.Z, 63.12.Z, 74.20.Z, 85.59.B. adres e-mail: ,  

2) Kupujący/Usługobiorca – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,  

3) Strona Internetowa – strona www.bizant.pl,  

4) Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,  

5) Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej,  

6) Rejestracja Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego Zamówienie zostało zarejestrowane,  

7) Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, określająca rodzaj Towaru, cenę , koszty wysyłki,  

8) Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sklepu w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej,  

9) Zamówienie – oferta złożona przez Kupującego.    

§ 2  Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia.    


Zamówienie  

§ 3 Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:  

1) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim wszystkie niezbędne pola formularza zamówienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej

oraz  

2) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego zgodnie z procedurą podaną na Stronie Internetowej;  

3) Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oferty dokonał Rejestracji zamówienia, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.      


Zawarcie umowy  

§ 4   1. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

3. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.  


Płatność

§ 5   1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich: zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

2. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru formy płatności przelewem lub płatności w formie elektronicznej Płatność w formie przedpłaty proszę dokonać w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

3. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, nie ma obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem Towaru.      


Realizacja zamówienia

§ 6  1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad. Zamówienia krajowe są realizowane w zależności od wyboru przez Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przewoźnika wybranego przez Sklep.

2. Zamówienia międzynarodowe Sklep realizuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że strony ustalą inaczej.

3. Sposób i termin dostawy:

1) Poczta Polska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy przesyłki priorytetowej to 2 - 3 dni robocze;

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych.

2) firma kurierska na terenie kraju: orientacyjny czas dostawy, 1-2 dni robocze;

3) zagraniczne listy priorytetowe powinny zostać doręczone przez Pocztę Polską do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania, jeżeli adresowane są do krajów europejskich i do szóstego dnia roboczego po dniu nadania, jeśli adresowane są do innych krajów niż europejskie.

§ 7   1. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego nadanie w Urzędzie Pocztowym lub przekazania przewoźnikowi. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem za datę zrealizowania zamówienia uważa się dzień dostarczenia rzeczy Kupującemu.

2. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sklep Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.  

3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.  

§ 8  W zależności od wyboru przez Kupującego formy płatności w formularzu zamówienia i miejsca dostawy koszty przesyłki Towaru ponosi Sklep lub Kupujący.    


Proste zwroty

§ 9   1. Zgodnie z treścią elektronicznego potwierdzenia złożenia zamówienia oraz załączonym do zamówienia w formie pisemnej pouczeniem Kupujący może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie, w terminie 30 dni bez podania przyczyn, licząc od objęcia rzeczy w posiadanie Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy w formie elektronicznej lub pisemnej przed jego upływem - formularz zwrotu. Towar proszę zwrócić w stanie niezmienionym.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 koszt przesyłki zwrotnej w całości pokrywa Kupujący. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący zgodnie z przepisami prawnymi jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot wpłaty (z odsetkami ustawowymi od uiszczonej kwoty w przypadku przedpłaty) nastąpi niezwłocznie, w skróconym do 7 dni terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Reklamacje i gwarancja  

§ 10.1   Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

2. Towar może być reklamowany na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

3. Sklep odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

§ 11 1. W przypadku, gdy Towar ma wadę, jest niezgodny z umową należy go odesłać przesyłką pocztową na adres Sklepu: Bizant Piotr Nietupski z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21 i opisać wadę.

2.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie skróconym do 7 dni od jej otrzymania.  

3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar  zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

4. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną.

1) Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania serwisu Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości, jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Usługobiorców.
2) Uprawnienie w zakresie złożenia ww. reklamacji przysługuje Usługobiorcy w związku z korzystaniem przez niego z Usług serwisu Sklepu i może być złożona poprzez pocztę e-mail na adresl:
lub pisemnie na adres Usługodawcy.
3) W trakcie korzystania z serwisu Sklepu, Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości Usług.
4) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej skutecznego złożenia.
5) W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6) W przypadku reklamacji złożonej za pomocą poczty e-mail Usługobiorca zostanie poinformowany o zajętym przez Usługodawcę stanowisku także za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Dane osobowe  

§ 12   1.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:  

1)  Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia  jest Bizant Piotr Nietupski z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Kruczej 16 lok. 21,  

2) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,  

3) ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

4) udostępnienie danych jest dobrowolne,  

5) dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej.  

 


Postanowienia końcowe  

§ 13 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień. Warunkiem technicznym korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Usługodawcy może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 14 1. Sklep zawsze zapewnia możliwość indywidualnego negocjowania przez konsumenta postanowień Regulaminu i pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu. Indywidualne uzgodnienia postanowień umowy możliwe są za pośrednictwem powszechnie dostępnych form komunikacji np. poczty elektronicznej, telefonicznie, pisemnie lub za pomocą poniższego formularza negocjacyjnego Regulaminu. 

2. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego, które mogą być nieuregulowane lub sprzeczne z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające ich interesy, nie dotyczą konsumentów. 

3. Korzystających z usług Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Formularz negocjacyjny Regulaminu

 
Imię i Nazwisko *
Adres E-mail *
Dotyczy paragrafu: *
Dotyczy ustępu: *
Dotyczy punktu: *
Twoja propozycji zapisu Regulaminu:  *
 * - pola wymagane
 


W przypadku pytań proszę o kontakt.

Dołącz do nas     dotpay     dotpay
Gwarancja Udanych Zakupów. Specjalnie dla Ciebie: finezyjna srebrna biżuteria, dostawa krajowa gratis, 30 dni na zwrot biżuterii i pełna kwota zwrotu. Nasz cel to 100% Twojej satysfakcji. Sprawdź nas.

Bizant.pl to finezyjna biżuteria srebrna dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Zamów srebro najwyższej próby 925. Nie płać za dostawę i eleganckie opakowanie. Sklep internetowy to modna biżuteria, promocje, wydłużona gwarancja satysfakcji, wygodne formy płatności i wysoki poziom bezpieczeństwa. Sprawdź gustowne kolczyki, pierścionki, wisiorki i bransoletki srebrne. Pozwól sobie na odrobinę przyjemności. Nasza biżuteria damska i męska zadowoli osoby ceniące klasykę i ekstrawagancję. Polecamy doskonałe na prezent łańcuszki, stylowe broszki i komplety ze srebra. Złóż zamówienie przez naszą stronę, e-mail lub telefonicznie. Sklep jubilerski Bizant.pl to srebrna finezja w czystej formie i źródło Twojego świetnego samopoczucia. Sprawdź ofertę.


Dostawa Gratis

© 2012 BIZANT Biżuteria srebrna :: Zdjęcia biżuterii wykonuje Fotobi.pl.